assumption

assumption là gì? Ý nghĩa của từ assumption sự giả định, điều giả định, giả thiết

  • assumption là gì ?

  • Ý nghĩa của từ assumption là gì ?
  • assumption là gì trong toán học ?
  • assumption dịch
  • assumption dictionary
  • assumption là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ assumption trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ assumption trong toán học
  • assumption tiếng việt là gì ?
  • What is assumption in english ?