assignable

assignable là gì? Ý nghĩa của từ assignable không ngẫu nhiên

  • assignable là gì ?

  • Ý nghĩa của từ assignable là gì ?
  • assignable là gì trong toán học ?
  • assignable dịch
  • assignable dictionary
  • assignable là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ assignable trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ assignable trong toán học
  • assignable tiếng việt là gì ?
  • What is assignable in english ?