asphericity

asphericity là gì? Ý nghĩa của từ asphericity tính phi cầu

  • asphericity là gì ?

  • Ý nghĩa của từ asphericity là gì ?
  • asphericity là gì trong toán học ?
  • asphericity dịch
  • asphericity dictionary
  • asphericity là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ asphericity trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ asphericity trong toán học
  • asphericity tiếng việt là gì ?
  • What is asphericity in english ?