artificial constraint

artificial constraint là gì? Ý nghĩa của từ artificial constraint liên hệ giả tạo, ràng buộc giả tạo

  • artificial constraint là gì ?

  • Ý nghĩa của từ artificial constraint là gì ?
  • artificial constraint là gì trong toán học ?
  • artificial constraint dịch
  • artificial constraint dictionary
  • artificial constraint là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ artificial constraint trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ artificial constraint trong toán học
  • artificial constraint tiếng việt là gì ?
  • What is artificial constraint in english ?