artificial brain

artificial brain là gì? Ý nghĩa của từ artificial brain óc nhân tạo

  • artificial brain là gì ?

  • Ý nghĩa của từ artificial brain là gì ?
  • artificial brain là gì trong toán học ?
  • artificial brain dịch
  • artificial brain dictionary
  • artificial brain là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ artificial brain trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ artificial brain trong toán học
  • artificial brain tiếng việt là gì ?
  • What is artificial brain in english ?