arm of a lever

arm of a lever là gì? Ý nghĩa của từ arm of a lever cánh tay đòn

  • arm of a lever là gì ?

  • Ý nghĩa của từ arm of a lever là gì ?
  • arm of a lever là gì trong toán học ?
  • arm of a lever dịch
  • arm of a lever dictionary
  • arm of a lever là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ arm of a lever trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ arm of a lever trong toán học
  • arm of a lever tiếng việt là gì ?
  • What is arm of a lever in english ?