approximate solution

approximate solution là gì? Ý nghĩa của từ approximate solution nghiệm xấp xỉ

  • approximate solution là gì ?

  • Ý nghĩa của từ approximate solution là gì ?
  • approximate solution là gì trong toán học ?
  • approximate solution dịch
  • approximate solution dictionary
  • approximate solution là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ approximate solution trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ approximate solution trong toán học
  • approximate solution tiếng việt là gì ?
  • What is approximate solution in english ?