apparent solar time

apparent solar time là gì? Ý nghĩa của từ apparent solar time tv.giờ theo mặt trời thực

  • apparent solar time là gì ?

  • Ý nghĩa của từ apparent solar time là gì ?
  • apparent solar time là gì trong toán học ?
  • apparent solar time dịch
  • apparent solar time dictionary
  • apparent solar time là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ apparent solar time trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ apparent solar time trong toán học
  • apparent solar time tiếng việt là gì ?
  • What is apparent solar time in english ?