apparent mass

apparent mass là gì? Ý nghĩa của từ apparent mass Cơ.khối lượng bề ngoài

  • apparent mass là gì ?

  • Ý nghĩa của từ apparent mass là gì ?
  • apparent mass là gì trong toán học ?
  • apparent mass dịch
  • apparent mass dictionary
  • apparent mass là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ apparent mass trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ apparent mass trong toán học
  • apparent mass tiếng việt là gì ?
  • What is apparent mass in english ?