apothem

apothem là gì? Ý nghĩa của từ apothem trung đoạn

  • apothem là gì ?

  • Ý nghĩa của từ apothem là gì ?
  • apothem là gì trong toán học ?
  • apothem dịch
  • apothem dictionary
  • apothem là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ apothem trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ apothem trong toán học
  • apothem tiếng việt là gì ?
  • What is apothem in english ?