apical

apical là gì? Ý nghĩa của từ apical (thuộc) đỉnh

  • apical là gì ?

  • Ý nghĩa của từ apical là gì ?
  • apical là gì trong toán học ?
  • apical dịch
  • apical dictionary
  • apical là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ apical trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ apical trong toán học
  • apical tiếng việt là gì ?
  • What is apical in english ?