antinode

antinode là gì? Ý nghĩa của từ antinode bụng

  • antinode là gì ?

  • Ý nghĩa của từ antinode là gì ?
  • antinode là gì trong toán học ?
  • antinode dịch
  • antinode dictionary
  • antinode là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ antinode trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ antinode trong toán học
  • antinode tiếng việt là gì ?
  • What is antinode in english ?