anticipatory control

anticipatory control là gì? Ý nghĩa của từ anticipatory control điều chỉnh trước, kiểm tra ngăn ngừa

  • anticipatory control là gì ?

  • Ý nghĩa của từ anticipatory control là gì ?
  • anticipatory control là gì trong toán học ?
  • anticipatory control dịch
  • anticipatory control dictionary
  • anticipatory control là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ anticipatory control trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ anticipatory control trong toán học
  • anticipatory control tiếng việt là gì ?
  • What is anticipatory control in english ?