anticipate

anticipate là gì? Ý nghĩa của từ anticipate thấy trước vấn đề, đoán trước

  • anticipate là gì ?

  • Ý nghĩa của từ anticipate là gì ?
  • anticipate là gì trong toán học ?
  • anticipate dịch
  • anticipate dictionary
  • anticipate là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ anticipate trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ anticipate trong toán học
  • anticipate tiếng việt là gì ?
  • What is anticipate in english ?