antenna

antenna là gì? Ý nghĩa của từ antenna anten

  • antenna là gì ?

  • Ý nghĩa của từ antenna là gì ?
  • antenna là gì trong toán học ?
  • antenna dịch
  • antenna dictionary
  • antenna là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ antenna trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ antenna trong toán học
  • antenna tiếng việt là gì ?
  • What is antenna in english ?