anharmonic ratio

anharmonic ratio là gì? Ý nghĩa của từ anharmonic ratio tỷ số không điều hòa

  • anharmonic ratio là gì ?

  • Ý nghĩa của từ anharmonic ratio là gì ?
  • anharmonic ratio là gì trong toán học ?
  • anharmonic ratio dịch
  • anharmonic ratio dictionary
  • anharmonic ratio là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ anharmonic ratio trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ anharmonic ratio trong toán học
  • anharmonic ratio tiếng việt là gì ?
  • What is anharmonic ratio in english ?