angle of attack

angle of attack là gì? Ý nghĩa của từ angle of attack góc đụng

  • angle of attack là gì ?

  • Ý nghĩa của từ angle of attack là gì ?
  • angle of attack là gì trong toán học ?
  • angle of attack dịch
  • angle of attack dictionary
  • angle of attack là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ angle of attack trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ angle of attack trong toán học
  • angle of attack tiếng việt là gì ?
  • What is angle of attack in english ?