analogue computation

analogue computation là gì? Ý nghĩa của từ analogue computation sự tính toán trên các máy tương tự, sự mô hình hoá

  • analogue computation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ analogue computation là gì ?
  • analogue computation là gì trong toán học ?
  • analogue computation dịch
  • analogue computation dictionary
  • analogue computation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ analogue computation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ analogue computation trong toán học
  • analogue computation tiếng việt là gì ?
  • What is analogue computation in english ?