alternating current

alternating current là gì? Ý nghĩa của từ alternating current dòng xoay chiều

  • alternating current là gì ?

  • Ý nghĩa của từ alternating current là gì ?
  • alternating current là gì trong toán học ?
  • alternating current dịch
  • alternating current dictionary
  • alternating current là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ alternating current trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ alternating current trong toán học
  • alternating current tiếng việt là gì ?
  • What is alternating current in english ?