aiphabetical puncher

aiphabetical puncher là gì? Ý nghĩa của từ aiphabetical puncher máy đục lỗ chữ cái

  • aiphabetical puncher là gì ?

  • Ý nghĩa của từ aiphabetical puncher là gì ?
  • aiphabetical puncher là gì trong toán học ?
  • aiphabetical puncher dịch
  • aiphabetical puncher dictionary
  • aiphabetical puncher là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ aiphabetical puncher trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ aiphabetical puncher trong toán học
  • aiphabetical puncher tiếng việt là gì ?
  • What is aiphabetical puncher in english ?