age parameter

age parameter là gì? Ý nghĩa của từ age parameter tham số tuổi, tham số tăng

  • age parameter là gì ?

  • Ý nghĩa của từ age parameter là gì ?
  • age parameter là gì trong toán học ?
  • age parameter dịch
  • age parameter dictionary
  • age parameter là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ age parameter trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ age parameter trong toán học
  • age parameter tiếng việt là gì ?
  • What is age parameter in english ?