aerodynamics

aerodynamics là gì? Ý nghĩa của từ aerodynamics khí động lực học

  • aerodynamics là gì ?

  • Ý nghĩa của từ aerodynamics là gì ?
  • aerodynamics là gì trong toán học ?
  • aerodynamics dịch
  • aerodynamics dictionary
  • aerodynamics là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ aerodynamics trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ aerodynamics trong toán học
  • aerodynamics tiếng việt là gì ?
  • What is aerodynamics in english ?