adjunction

adjunction là gì? Ý nghĩa của từ adjunction sự phụ thêm; sự mở rộng

  • adjunction là gì ?

  • Ý nghĩa của từ adjunction là gì ?
  • adjunction là gì trong toán học ?
  • adjunction dịch
  • adjunction dictionary
  • adjunction là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ adjunction trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ adjunction trong toán học
  • adjunction tiếng việt là gì ?
  • What is adjunction in english ?