acoustic memory

acoustic memory là gì? Ý nghĩa của từ acoustic memory bộ nhớ âm

  • acoustic memory là gì ?

  • Ý nghĩa của từ acoustic memory là gì ?
  • acoustic memory là gì trong toán học ?
  • acoustic memory dịch
  • acoustic memory dictionary
  • acoustic memory là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ acoustic memory trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ acoustic memory trong toán học
  • acoustic memory tiếng việt là gì ?
  • What is acoustic memory in english ?