acoustic mass

acoustic mass là gì? Ý nghĩa của từ acoustic mass âm lượng

  • acoustic mass là gì ?

  • Ý nghĩa của từ acoustic mass là gì ?
  • acoustic mass là gì trong toán học ?
  • acoustic mass dịch
  • acoustic mass dictionary
  • acoustic mass là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ acoustic mass trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ acoustic mass trong toán học
  • acoustic mass tiếng việt là gì ?
  • What is acoustic mass in english ?