acceptable

acceptable là gì? Ý nghĩa của từ acceptable nhận được, chấp nhận được, thừa nhận được

  • acceptable là gì ?

  • Ý nghĩa của từ acceptable là gì ?
  • acceptable là gì trong toán học ?
  • acceptable dịch
  • acceptable dictionary
  • acceptable là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ acceptable trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ acceptable trong toán học
  • acceptable tiếng việt là gì ?
  • What is acceptable in english ?