absorption problem

absorption problem là gì? Ý nghĩa của từ absorption problem bài toán hấp thu

  • absorption problem là gì ?

  • Ý nghĩa của từ absorption problem là gì ?
  • absorption problem là gì trong toán học ?
  • absorption problem dịch
  • absorption problem dictionary
  • absorption problem là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ absorption problem trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ absorption problem trong toán học
  • absorption problem tiếng việt là gì ?
  • What is absorption problem in english ?