Lagrangian function

Lagrangian function là gì? Ý nghĩa của từ Lagrangian function vl.hàm Lagrăng, thế động lực

  • Lagrangian function là gì ?

  • Ý nghĩa của từ Lagrangian function là gì ?
  • Lagrangian function là gì trong toán học ?
  • Lagrangian function dịch
  • Lagrangian function dictionary
  • Lagrangian function là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ Lagrangian function trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ Lagrangian function trong toán học
  • Lagrangian function tiếng việt là gì ?
  • What is Lagrangian function in english ?