Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Viết tỉ số của a và b, biết :
a ) a = 3 b ) a = 5 m
b = 4 b = 7 m
c ) a = 12 kg d ) a = 6 \ ( l \ )
b = 3 kg b = 8 \ ( l \ )

Phương pháp giải:

Tỉ số của a và b là : \ ( a : b \ ) hay \ ( \ dfrac { a } { b } \ ) ( \ ( b \ ) khác \ ( 0 \ ) ) .

Lời giải chi tiết:

a ) Tỉ số của 3 và 4 là : \ ( 3 : 4 \ ) hay \ ( \ dfrac { 3 } { 4 } \ ) .
b ) Tỉ số của 5 m và 7 m là : \ ( 5 : 7 \ ) hay \ ( \ dfrac { 5 } { 7 } \ ) .
c ) Tỉ số của 12 kg và 3 kg là : \ ( 12 : 3 \ ) hay \ ( \ dfrac { 12 } { 3 } \ ) .
d ) Tỉ số của 6 \ ( l \ ) và 8 \ ( l \ ) là : \ ( 6 : 8 \ ) hay \ ( \ dfrac { 6 } { 8 } \ ).

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Viết số thích hợp vào ô trống

Tổng hai số 72 120 45
Tỉ số của hai số \ ( \ dfrac { 1 } { 5 } \ ) \ ( \ dfrac { 1 } { 7 } \ ) \ ( \ dfrac { 2 } { 3 } \ )
Số bé      
Số lớn      

Phương pháp giải:

1. Biểu diễn số bé và số lớn bởi 1 số ít phần bằng nhau dựa vào tỉ số của hai số .
2. Tìm tổng số phần bằng nhau .
3. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau .
4. Tìm số bé ( lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé ) .
5. Tìm số lớn ( lấy tổng hai số trừ đi số bé, … ) .
Chú ý : Bước 3 và bước 4 hoàn toàn có thể gộp lại thành một bước ; hoàn toàn có thể tìm số lớn trước rồi tìm số bé sau .

Lời giải chi tiết:

+) Cột thứ hai:

Coi số bé gồm 1 phần thì số lớn gồm 5 phần như vậy .
Tổng số phần bằng nhau là :
1 + 5 = 6 ( phần )
Số bé là :
72 : 6 × 1 = 12
Số lớn là :
72 – 12 = 60

+) Cột thứ ba:

Coi số bé gồm 1 phần thì số lớn gồm 7 phần như vậy .
Tổng số phần bằng nhau là :
1 + 7 = 8 ( phần )
Số bé là :
120 : 8 × 1 = 15
Số lớn là :
120 – 15 = 105

+) Cột thứ tư:

Coi số bé gồm 2 phần bằng nhau thì số lớn gồm 3 phần như vậy .
Tổng số phần bằng nhau là :
2 + 3 = 5 ( phần )
Số bé là :
45 : 5 × 2 = 18
Số lớn là :
45 – 18 = 27
Ta có bảng tác dụng chung như sau :

Tổng hai số 72 120 45
Tỉ số của hai số \ ( \ dfrac { 1 } { 5 } \ ) \ ( \ dfrac { 1 } { 7 } \ ) \ ( \ dfrac { 2 } { 3 } \ )
Số bé

 12

15 18
Số lớn 60 105 27

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Hai số có tổng bằng 1080. Tìm hai số đó, biết rằng nếu gấp 7 lần số thứ nhất thì được số thứ hai .

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ : coi số thứ nhất ( vai trò là số bé ) gồm 1 phần thì số thứ hai ( vai trò là số lớn ) gồm 7 phần như vậy .
2. Tìm tổng số phần bằng nhau .
3. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau .
4. Tìm số bé ( lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé ) .
5. Tìm số lớn ( lấy tổng hai số trừ đi số bé, … ) .
Chú ý : Bước 3 và bước 4 hoàn toàn có thể gộp lại thành một bước ; hoàn toàn có thể tìm số lớn trước rồi tìm số bé sau .

Lời giải chi tiết:

Vì gấp 7 lần số thứ nhất thì được số thứ hai nên số thứ nhất bằng \ ( \ dfrac { 1 } { 7 } \ ) số thứ hai .
Ta có sơ đồ :

Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là :
1 + 7 = 8 ( phần )
Số thứ nhất là :
1080 : 8 × 1 = 135
Số thứ hai là :
1080 – 135 = 945
Đáp số : Số thứ nhất : 135
Số thứ hai : 945.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 125 m, chiều rộng bằng \ ( \ dfrac { 2 } { 3 } \ ) chiều dài. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình đó .

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ : coi chiều rộng ( đóng vai trò số bé ) gồm 2 phần bằng nhau thì chiều dài ( đóng vai trò số lớn ) gồm 3 phần như vậy .
2. Tìm tổng số phần bằng nhau .
3. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau .
4. Tìm số bé ( lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé ) .
5. Tìm số lớn ( lấy tổng hai số trừ đi số bé, … ) .
Chú ý : Bước 3 và bước 4 hoàn toàn có thể gộp lại thành một bước ; hoàn toàn có thể tìm số lớn trước rồi tìm số bé sau .

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ :

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là :
2 + 3 = 5 ( phần )
Chiều rộng hình chữ nhật là :
125 : 5 × 2 = 50 ( m )
Chiều dài hình chữ nhật là :
125 – 50 = 75 ( m )
Đáp số : Chiều rộng : 50 m ;
Chiều dài : 75 m.

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Một hình chữ nhật có chu vi là 64 m, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 8 m. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình đó .

Phương pháp giải:

– Tìm nửa chu vi = chu vi : 2
– Tìm chiều dài, chiều rộng theo bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó :
Số lớn = ( Tổng + Hiệu ) : 2 ; Số bé = ( Tổng – Hiệu ) : 2

Lời giải chi tiết:

Nửa chu vi hình chữ nhật :
64 : 2 = 32 ( m )
Ta có sơ đồ :

Chiều dài hình chữ nhật :
( 32 + 8 ) : 2 = 20 ( m )
Chiều rộng hình chữ nhật :
20 – 8 = 12 ( m )

              Đáp số: Chiều rộng: 12m;

Chiều dài : 20 m .

 Loigiaihay.com

Đánh giá bài viết