1. Viết phân số chỉ phần đã tô đậm của mỗi hình vẽ dưới đây vào chỗ chấm :

2. Viết hỗn số chỉ phần đã tô đậm của mỗi nhóm hình vẽ dưới đây vào chỗ chấm :

3. Rút gọn phân số (theo mẫu) :

a. \ ( { 4 \ over 8 } = { { 4 : 4 } \ over { 8 : 4 } } = { 1 \ over 2 } \ )
b. \ ( { { 12 } \ over { 18 } } \ )
c. \ ( { { 15 } \ over { 35 } } \ )
d. \ ( { 9 \ over { 12 } } \ )

4. Quy đồng mẫu số các phân số :

a. \ ( { 2 \ over 3 } \, va \, { 4 \ over 5 } \ ) MSC : 3 ⨯ 5 = 15
b. \ ( { 3 \ over 4 } \, va \, { 2 \ over 7 } \ )
c. \ ( { 7 \ over { 10 } } \, va \, { { 17 } \ over { 20 } } \ )
d. \ ( { 2 \ over 3 } ; { 5 \ over 4 } \, va \, { 7 \ over { 12 } } \ )
Lưu ý : MSC là chữ viết tắt của “ mẫu số chung ”

5. Điền dấu “ > ; < ; =” vào chỗ chấm cho thích hợp

\ ( { 5 \ over { 14 } } \, … \, { 9 \ over { 14 } } \ )
\ ( { 8 \ over { 12 } } \, … \, { 2 \ over 3 } \ )
\ ( { 9 \ over { 10 } } \, … \, { 9 \ over { 14 } } \ )

6. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm :

Bài giải

1.

2. 

3.

a. \ ( { 4 \ over 8 } = { { 4 : 4 } \ over { 8 : 4 } } = { 1 \ over 2 } \ )
b. \ ( { { 12 } \ over { 18 } } = { { 12 : 6 } \ over { 18 : 6 } } = { 2 \ over 3 } \ )
c. \ ( { { 15 } \ over { 35 } } = { { 15 : 5 } \ over { 35 : 5 } } = { 3 \ over 7 } \ )
d. \ ( { 9 \ over { 12 } } = { { 9 : 3 } \ over { 12 : 3 } } = { 3 \ over 4 } \ )

4.

a .

\(\eqalign{
& {2 \over 3}\,và\,{4 \over 5}\,\,MSC:\,3 \times 5 = 15 \cr
& {2 \over 3} = {{2 \times 5} \over {3 \times 5}} = {{10} \over {15}} \cr
& {4 \over 5} = {{4 \times 3} \over {5 \times 3}} = {{12} \over {15}} \cr} \)

b .

\(\eqalign{
& {3 \over 4}\,và\,{2 \over 7}\,\,MSC:\,4 \times 7 = 28 \cr
& {3 \over 4} = {{3 \times 7} \over {4 \times 7}} = {{21} \over {28}} \cr
& {2 \over 7} = {{2 \times 4} \over {7 \times 4}} = {8 \over {28}} \cr} \)

c .

\(\eqalign{
& {7 \over {10}}\,và\,{{17} \over {20}}\,\,MSC:\,20 \cr
& {7 \over {10}} = {{7 \times 2} \over {10 \times 2}} = {{14} \over {20}} \cr
& {{17} \over {20}} = {{17 \times 1} \over {20 \times 1}} = {{17} \over {20}} \cr} \)

d .

\(\eqalign{
& {2 \over 3};{5 \over 4}\,và\,{7 \over {12}}\,\,MSC:4 \times 3 = 12 \cr
& {2 \over 3} = {{2 \times 4} \over {3 \times 4}} = {8 \over {12}} \cr
& {5 \over 4} = {{5 \times 3} \over {4 \times 3}} = {{15} \over {12}} \cr
& {7 \over {12}} = {{7 \times 1} \over {12 \times 1}} = {7 \over {12}} \cr} \)

5.  

\ ( { 5 \ over { 14 } } < { 9 \ over { 14 } } \ ) \ ( { 8 \ over { 12 } } = { 2 \ over 3 } \ ) \ ( { 9 \ over { 10 } } > { 9 \ over { 14 } } \ )

6.

Nếu chia đoạn thẳng từ 0 đến 1 thành 8 phần bằng nhau ( như hình vẽ ) thì \ ( { 1 \ over 4 } \ ) là \ ( { 2 \ over 8 }, { 2 \ over 4 } \ ) là \ ( { 4 \ over 8 }, \ ) giữa \ ( { 2 \ over 8 } \ ) và \ ( { 4 \ over 8 } \ ) có một vạch là \ ( { 3 \ over { 8. } } \ ) Vậy vạch ở giữa \ ( { 2 \ over 8 } \ ) và \ ( { 4 \ over 8 } \ ) là \ ( { 3 \ over { 8. } } \ )

 Giaibaitap.me

Đánh giá bài viết