Phương trình lượng giác quy về cùng 1 gốc- ôn luyện thi môn toán đại học

Chúng ta có 2 trường hợp áp dụng:
+ Khi bài toán xuất hiện các gốc ax+b
+Khi bài toán xuất hiện (sinx)^n hoặc (cosx)^n , với n>2


Đánh giá bài viết