CÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN
Dạng 1: CÁC BÀI TOÁN VỀ TIẾP XÚC
Cho hàm số  ,đồ thị là (C). Có ba loại phương trình tiếp tuyến như sau:
Loại 1: Tiếp tuyến của hàm số tại điểm .
 Tính đạo hàm và giá trị .
 Phương trình tiếp tuyến có dạng: .

Chú ý: Tiếp tuyến tại điểm có hệ số góc .
Loại 2: Biết hệ số góc của tiếp tuyến là .
 Giải phương trình: , tìm nghiệm .
 Phương trình tiếp tuyến dạng: .
Chú ý: Cho đường thẳng , khi đó:
 Nếu Þ hệ số góc k = a.
 Nếu Þ hệ số góc .
Loại 3: Tiếp tuyến của (C) đi qua điểm .
 Gọi d là đường thẳng qua A và có hệ số góc là k, khi đó 
 Điều kiện tiếp xúc của là hệ phương trình sau phải có nghiệm: 
Tổng quát: Cho hai đường cong  và . Điều kiện để hai đường cong tiếp xúc với nhau là hệ sau có nghiệm. .
1.         Cho hàm số 
a.  Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
b. Viết phương trình tiếp tuyến D của (C):
i.      Tại điểm có hoành độ .
ii.    Tại điểm có tung độ y = 3.
iii.  Tiếp tuyến song song với đường thẳng: .
iv.  Tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng: .
2.         Cho hàm số  có đồ thị là (C).
a. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số trên.
b. Viết phương trình tiếp tuyến của (C):
                                   i.      Tại giao điểm của (C) với trục tung.
                                 ii.      Tại giao điểm của (C) với trụng hoành.
                               iii.      Biết tiếp tuyến đi qua điểm A(1;1).
                               iv.      Biết hệ số góc của tiếp tuyến k = 13.
3.         Cho hàm số  có đồ thị (C).
a. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số trên.
b. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm x = 0.
c. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có tung độ y = 0.
d. Tìm tất cả các điểm trên trục tung mà từ đó kẻ được hai tiếp tuyến đến (C).
4.         Cho hàm số  có đồ thị (C).
a. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (C).
           b. Chứng minh rằng qua điểm M(3;1) kẻ được hai tiếp tuyến tới đồ thị (C) sao cho hai tiếp tuyến đó vuông góc với nhau.
5.         Cho hàm số:  có đồ thị (C).
a. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.
b.  Tìm M (C) sao cho tiếp tuyến của (C) tại M vuông góc với đường thẳng đi qua M và tâm đối xứng của (C).
6.         Cho hàm số y = x3 + mx2 + 1 có đồ thị (Cm). Tìm m để (Cm) cắt d: y = – x + 1 tại ba điểm phân biệt A(0;1), BC sao cho các tiếp tuyến của (Cm) tại B và C vuông góc với nhau.
Lời giải:
Phương trình hoành độ giao điểm của d và (Cm) là: x3 + mx2 + 1 = – x + 1       x(x2 + mx + 1) = 0        (*)
            Đặt g(x) = x2 + mx + 1 . d cắt (Cm) tại ba điểm phân biệtg(x) = 0 có hai nghiệm phân biệt khác 0.
            .
            Vì xB , xC là nghiệm của g(x) = 0          .
Tiếp tuyến của (Cm) tại B và C vuông góc với nhau nên ta có:
             (nhận so với điều kiện)
7.         Cho hàm số . Tìm tập hợp các điểm trên mặt phẳng tọa độ để từ đó có thể kẻ đến (C) hai tiếp tuyến vuông góc.
Lời giải:
Gọi M(x0;y0). Phương trình đường thẳng d qua M có hệ số góc k là y = k(– x0) + y0.
Phương trình hoành độ giao điểm của (C) và d
d tiếp xúc với (C):
Từ M vẽ  hai tiếp tuyến đến (C) vuông góc với nhau khi  (1) có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn:  .
Vậy tập hợp các điểm thỏa mãn yêu cầu bài toán là một đường tròn:  loại bỏ bốn giao điểm của đường tròn với hai đường tiệm cận.
8.         Cho hàm số .                                                                                          (ĐH KhốiD 2007)
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho.
b. Tìm tọa độ điểm M thuộc (C), biết tiếp tuyến của (C) tại M cắt OxOy tại AB và diện tích tam giác OAB bằng 
ĐS:  và .
9.         Cho hàm số .                                                                                  (ĐH KhốiB 2006)
a Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
b. Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) biết tiếp tuyến đó vuông góc với tiệm cận xiên.
ĐS: b. .
10.     Gọi (Cm) là đồ thị của hàm số:  (*)     (m là tham số).             (ĐH KhốiD 2005)
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (*) khi m=2.
b. Gọi M là điểm thuộc (Cm) có hoành độ bằng 1. Tìm m để tiếp tuyến của (Cm) tại M song song với đường thẳng 
ĐS: m=4.
11.     Cho hàm số . Định m để  tiếp xúc với trục hoành.
12.     Cho hàm số . Định m để tiếp xúc với trục hoành.
13.     Cho đồ thị hàm số . Tìm tập hợp các điểm trên trục hoành sao cho từ đó kẻ được một tiếp tuyến đến (C).
14.     Cho đồ thị hàm số . Tìm tập hợp các điểm trên trục hoành sao cho từ đó có thể kẻ được 3 tiếp tuyến với (C).
15.     Cho đồ thị hàm số . Tìm các điểm M nằm trên Oy sao cho từ M kẻ được 3 tiếp tuyến đến (C).
16.     Cho đồ thị hàm số . Tìm các điểm trên đường thẳng y = 4 sao cho từ đó có thể kẻ được 3 tiếp tuyến với (C).
17.     Cho hàm số y = 4x3 – 6x2 + 1   (1)                                                                                    (ĐH KhốiB 2008)
            a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1).
            b. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (1), biết rằng tiếp tuyến đó đi qua điểm M(–1;–9).
Lời giải:         
    a. D=Ry’ = 12x2 – 12xy’ = 0 Û x = 0 hay x = 1.
           
BBT :
x
¥                 0                  1                   +¥
y
            +       0                0       +  
y
                      1                                       +¥
¥                                   1                                  
b. Tiếp tuyến qua M(1;9) có dạng y = k(x + 1) – 9.
          Phương trình hoành độ tiếp điểm qua M có dạng :
               4x3 – 6x2 + 1 = (12x2 – 12x)(x + 1) – 9.
          Û 4x3 – 6x2 + 10 = (12x2 – 12x)(x + 1) Û 2x3 – 3x2 + 5 = 6(x2 – x)(x + 1).
          Û x = –1 hay 2x2 – 5x + 5 = 6x2 – 6 Û x = –1 hay 4x2 – – 5 = 0.
          Û x = –1 hay x = y’(1) = 24; .
          Vậy phương trình các tiếp tuyến qua M là: y = 24x + 15 hay y = x.
Dạng 2: CÁC BÀI TOÁN VỀ CỰC TRỊ
Cho hàm sô  ,đồ thị là (C). Các vấn đề về cực trị cần nhớ:
 Nghiệm của phương trình  là hoành độ của điểm cực trị.
 Nếu  thì hàm số đạt cực đại tại .
 Nếu  thì hàm số đạt cực tiểu tại .
Một số dạng bài tập về cực trị thường gặp
 Để hàm số  có 2 cực trị                                                      .
 Để hàm số có hai cực trị nằm về 2 phía đối với trục hoành           .
 Để hàm số có hai cực trị nằm về 2 phía đối với trục tung  .
 Để hàm số có hai cực trị nằm phía trên trục hoành                        .
 Để hàm số có hai cực trị nằm phía dưới trục hoành                       .
 Để hàm số có cực trị tiếp xúc với trục hoành                                 .
Cách viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị.
Dạng 1: hàm số 
  Lấy y chia cho y’, được thương là q(x) và dư là r(x). Khi đó y = r(x) là đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị.
Dạng 2: Hàm số 
  Đường thẳng qua hai điểm cực trị có dạng 
1.      Chứng minh rằng hàm số y = luôn có có cực trị với mọi m. Tìm m sao cho hai cực trị nằm trên đường thẳng y=2x.
2.      Cho hàm số . Định m để:
a. Hàm số luôn có cực trị.
b.      Có cực trị trong khoảng .
c. Có hai cực trị trong khoảng .
3.      Định m để hàm số  đạt cực đại tại x = 2.
4.      Cho hàm số y = x33x2+3mx+3m+4.
a. Khảo sát hàm số khi m = 0.
b.      Định m để hàm số không có cực trị.
c. Định m để hàm só có cực đại và cực tiểu.
5.      Cho hàm số . Định m để đồ thị hàm số có cực đại cực tiểu, viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị ấy.
6.      Cho hàm số . Chứng minh rằng đồ thị hàm số luôn có cực đại, cực tiểu với mọi m. Hãy định m để hai cực trị nằm về hai phía đối với trục hoành.
7.      Cho hàm số . Định m để đồ thị hàm số có hai cực trị đồng thời hoành độ của điểm cực tiểu nhỏ hơn 1.
8.      Cho hàm số . Định m để đồ thị hàm số có hai cực trị nằm về hai phía đối với trục tung.
9.      Cho hàm số . Định m để hàm số có hai điểm cực trị cùng dương.
10.  Cho hàm số  (1).                                          (ĐH KhốiA năm 2007)
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của đồ thị hàm (1) số khi m=1.
b. Tìm m để hàm số (1) có cực đại và cực tiểu, đồng thời các điểm cực trị của đồ thị cùng với gốc tọa độ O tạo thành tam giác vuông tại O.
ĐS: .
11.  Cho hàm số  (1), m là tham số.                      (ĐH KhốiB năm 2007)
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của đồ thị hàm (1) số khi m=1.
      b. Tìm m để hàm số (1) có cực đại, cực tiểu và các điểm cực trị của đồ thị hàm số (1) cách đều gốc tọa độ.
ĐS : b .
12.  Cho hàm số       (1) (m là tham số).
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của đồ thị hàm số khi m=1.
b. Tìm m để đồ thị hàm số (1) có ba điểm cực trị.                                            (ĐH KhốiB năm 2002)
a. b. ĐS :
13.   Gọi (Cm) là đồ thị của hàm số    (*) (m là tham số)
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của đồ thị hàm số khi m=1.
b. Chứng minh rằng với m bất kỳ, đồ thị (Cm) luôn có hai điểm cực đại, cực tiểu và khoảng cách giữa hai điểm đó bằng .
a.  b. CĐ(2;m3), CT(0;m+1)Þ 
Dạng 3: CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐỒNG BIẾNNGHỊCH BIẾN
Cho hàm sô  có tập xác định là miền D.
 f(x) đồng biến trên D .
 f(x) nghịch biến trên D .
(chỉ xét trường hợp f(x) = 0 tại một số hữu hạn điểm trên miền D)
Thường dùng các kiến thức về xét dấu tam thức bậc hai: .
1. Nếu thì f(x) luôn cùng dấu với a.
2. Nếu thì f(x) có nghiệm  và f(x) luôn cùng dấu với a khi .
3. Nếu thì f(x) có hai nghiệm, trong khoảng 2 nghiệm f(x) trái dấu với a, ngoài khoảng 2 nghiệm f(x) cùng dấu với a.
So sánh nghiệm của tam thức với số 0
                         *                          * 
1. Cho hàm số . Định m để:
a. Hàm số luôn đồng biến trên R.
b. Hàm số luôn đồng biến trên khoảng .
2. Xác định m để hàm số .
a. Đồng biến trên R.
b. Đồng biến trên .
3. Cho hàm số .
a. Định m để hàm số đồng biến trên khoảng .
b. Định m để hàm số nghịch biến trên khoảng .
4. Cho hàm số . Định m để hàm số nghịch biến trên .
Dạng 4: CÁC BÀI TOÁN VỀ GIAO ĐIỂM CỦA 2 ĐƯỜNG CONG
Quan hệ giữa số nghiệm và số giao điểm
Cho hai hàm số y=f(x) có đồ thị (C1) và y=g(x) có đồ thị (C2). Khảo sát sự tương giao giữa hai đồ thị (C1) và (C2) tương đơưng với khảo sát số nghiệm của phương trình: f(x) = g(x) (1). Số giao điểm của (C1) và (C2) đúng bằng số nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm (1).
(1) vô nghiệm              Û (C1) và (C2) không có điểm chung.
            (1) có n nghiệm                       Û (C1) và (C2) có n điểm chung.
(1) có nghiệm đơn x1    Û (C1) và (C2cắt nhau tại N(x1;y1).
(1)  có nghiệm kép x0   Û (C1tiếp xúc (C2) tại M(x0;y0).
1.      Cho hàm số  có đồ thị là (C).
a. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số.
b.                  Biện luận theo m số nghiệm của phương trình .
2.      Cho hàm số  có đồ thị là (C).
a. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trên.
b. Dùng đồ thị (C) biện luận theo m số nghiệm của phương trình .
3.      Cho hàm số .
a. Khảo sát hàm số trên khi  k = 3.
b. Tìm các giá trị của k để phương trình  có nghiệm duy nhất.
4.      Cho hàm số .                                                                                  (ĐH KhốiD 2006)
            a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
            b. Gọi d là đường thẳng đi qua điểm A(3;20) có hệ số góc m. Tìm m để đường thẳng d cắt đồ thị (C) tại ba điểm phân biệt.
ĐS: b. .
5.      Cho hàm số                      (1)                                                        (ĐH KhốiA 2004)
            a. Khảo sát hàm số (1).
            b. Tìm m để đường thẳng y=m cắt đồ thị hàm số (1) tại hai điểm AB sao cho AB=1.
ĐS: b. .
6.      Cho hàm số                      (*) (m là tham số)                                (ĐH KhốiA 2003)
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của đồ thị hàm số khi m=1.
b. Tìm m để đồ thị hàm số (1) cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt và hai điểm đó có hoành độ dương.
ĐS: b. .
7.      a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số  (1).                  (ĐH KhốiD 2003)
b. Tìm m để đường thẳng  cắt đồ thị hàm số (1) tại hai điểm phân biệt.
ĐS: m>1.
8.      Cho hàm số y =  x3 + 3mx2 + 3(1  m2)x + m3  m2  (1)   (m là tham số)               (ĐH KhốiA 2002)
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đố thị của hàm số (1) khi m = 1.
b. Tìm k để phương trình  x3 + 3x2 + k3  3k2 = 0 có 3 nghiệm phân biệt.
c. Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số (1).
ĐS: b. , c. .
Dạng 5: CÁC BÀI TOÁN VỀ KHOẢNG CÁCH
Các công thức về khoảng cách:
Khoảng cách giữa hai điểm (độ dài đoạn thẳng): .
Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng: Cho đường thẳng  và điểm M(x0;y0)  khi đó .
1.      Cho hàm số . Định m để  có cực đại cực tiểu đồng thời khoảng cách giữa chúng là bé nhất.
2.      Cho hàm số . Tìm tọa độ các điểm M nằm trên (C) có tổng khoảng cách đến hai tiệm cận là nhỏ nhất.
3.      Cho hàm số . Tìm các điểm M thuộc (C) có tổng khoảng cách đến 2 tiệm cận là nhỏ nhất.
4.      Cho hàm số . Tìm hai điểm MN thuộc hai nhánh khác nhau của (C) sao cho đoạn  MN nhỏ nhất.
5.      Cho hàm số . Tìm hai điểm MN thuộc 2 nhánh khác nhau của (C) sao cho đoạn MN nhỏ nhất.
6.      Cho hàm số .
a. Tìm các điểm thuộc đồ thị (C) có tổng khoảng cách đến hai trục tọa độ  là nhỏ nhất.
b.                  Tìm hai điểm MN thuộc hai nhánh khác nhau của (C) sao cho đoạn MN nhỏ nhất.
7.      Gọi (Cm) là đồ thị của hàm số: (*)   (m là tham số)                               (ĐH KhốiA 2005)
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (*) khi m = .
b. Tìm m để đồ thị hàm số (*) có cực trị và khoảng cách từ điểm cực tiểu của (Cm) đến tiệm cận xiên bằng .                                                                                                                        ĐS: m=1.
Dạng 6: CÁC ĐIỂM CỐ ĐỊNH
Phương pháp:
Từ hàm số  ta đưa về dạng . Khi đó tọa độ điểm cố định nếu có là nghiệm của hệ phương trình .
1.      Cho hàm số . Chứng minh rằng  luôn đi qua hai điểm cố định khi m thay đổi.
2.      Cho hàm số . Chứng minh rằng đồ thị  luôn đi qua một điểm cố định khi m thay đổi.
3.      Cho hàm số . Tìm các điểm cố định của họ đồ thị trên.
4.      Chứng minh rằng đồ thị của hàm số  luôn đi qua ba điểm cố định.
Dạng 7:  ĐỒ THỊ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI
y = f(x) có đồ thị (C)
 có đồ thị (C’)
 có đồ thị (C “)
. Do đó ta phải ginguyên phần phía trên trục Ox và lấy đối xứng phần phía dưới trục Ox lên trên.
 có   nên đây là hàm số chẵn do đó có đồ thị đối xứng qua trục tungOy.
Chú ý: Đối với hàm hữu tỷ
                                               
1.      Cho hàm số .
a. Khảo sát hàm số.
b.                  Định k để phương trình sau có bốn nghiệm phân biệt. .
                   
2.      Cho hàm số .
a. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.
b.                  Biện luận theo m số nghiệm của phương trình:.
                   
3.      Cho hàm số .
a. Khảo sát hàm số.
b.                  Định để phương trình  có bốn nghiệm phân biệt.
                   
4.      Cho hàm số .
1.            Khảo sát hàm số.
2.            Định m để phương trình sau có hai nghiệm phân biệt: .
5.      a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số .
b. Tìm m để phương trình sau có sáu nghiệm phân biệt: .    (ĐH Khối A2006)
                    
a.                                                                                                                     ĐS: b. 4<m<5.
Dạng 8: CÁC CẶP ĐIỂM ĐỐI XỨNG
Điểm là tâm đối xứng của đồ thị  Tồn tại hai điểm M(x;y)  và M’(x’;y’) thuộc (C) thỏa: 
Vậy  là tâm đối xứng của (C.
1.      Cho hàm số  có đồ thị .
Tìm giá trị của m để có hai điểm phân biệt đối xứng nhau qua gốc tọa độ O.
2.      Cho hàm số .
Định m để có hai điểm phân biệt đối xứng nhau qua gốc tọa độ O.
3.      Cho hàm số   (m là tham số).
a. Tìm m để đồ thị hàm số (1) có hai điểm phân biệt đối xứng với nhau qua gốc tọa độ.
b. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (1) khi m=2.                                                  (ĐH Khối B2003)
ĐS: a. Þ … m>0.
4.      Cho hàm số  có đồ thị . Tìm trên (C) hai điểm MN đối xứng nhau qua trục tung.
5.      Cho hàm số . Xác định abc để đồ thị hàm số (1) có tâm đối xứng là I(0;1) và đi qua điểm M(1;1).
6.      Cho hàm số x3 – 3x2 + 4  (1)                                                                            (ĐH Khối D2008)
            a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1).
b. Chứng minh rằng mọi đường thẳng đi qua điểm I(1;2) với hệ số góc k (k > – 3) đều cắt đồ thị của hàm số (1) tại ba điểm phân biệt IAB đồng thời I là trung điểm của đoạn thẳng AB.
Lời giải:
a. D = R.
          y‘ = 3x2  6x = 3x(x  2), y‘ = 0 Û x = 0, x = 2.
          y” = 6x  6, y” = 0 Û x = 1.
                            x       ¥      0          1          2          +¥
                            y‘            +    0        |        0      +
                            y”                         0    +            +
                            y                  4                                  + ¥
                                                CĐ       2          CT
 ¥                  U         0
2.       y  2 = k(x  1) Û y = kx  k + 2.
          Phương trình hoành độ giao điểm: x3  3x2 + 4 = kx  k + 2  Û x3  3x2  kx + k + 2 = 0.
          Û (x  1)(x2  2x  k  2) = 0 Û x = 1 Ú g(x) = x2  2x   2 = 0.
          Vì D‘ > 0 và g(1) ≠ 0 (do k >  3) và x1 + x2 = 2xI  nên có đpcm!.
Dạng 9:  MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TIỆM CẬN
1.      Định nghĩa:
(d) là tiệm cận của (C
2.      Cách xác định tiệm cận
  1. Tiệm cận đứng: .
  2. Tiệm cận ngang: .
  3. Tiệm cận xiên: TCX có phương trình: y=lx+m trong đó:
.
Các trường hợp đặc biệt:
*Hàm số bậc nhất trên bậc nhất (hàm nhất biến) 
+TXĐ: D= R\
+TCĐ: 
+TCN: 
* Hàm số bậc hai trên bậc nhất (hàm hữu tỷ) 
+TXĐ: D= R\
+TCĐ: 
+TCX:  Þ TCX: y=lx+m
1.      Cho hàm số , với m là tham số thực.
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) khi m =1.
b. Tìm các giá trị của m để góc giữa hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số (1) bằng 450.
(ĐH Khối A2008)
Lời giải:
a.  Khi m =1: .
TXĐ:
Tiệm cận:  tiệm cận đứng: x = 3. tiệm cận xiên: y = x – 2.
,.
Bảng biến thiên                                                                       Đồ thị:
b.  
Gọi (Cm)  là đồ thị hàm số. (Cm) có tiệm cận đứng và tiệm cận xiên   .
Theo giả thuyết ta có:     (nhận).
2.      Cho hàm số . Tìm m sao cho đồ thị của hàm số có tiệm cận xiên đi qua gốc tọa độ.
3.      Cho hàm số  có đồ thị (C). Chứng minh rằng đồ thị của hàm số này có tiệm cận xiên luôn đi qua một điểm cố định.
4.      Cho hàm số  có đồ thị (C).
a. Chứng minh rằng tích khoảng cách từ một điểm M bất kỳ trên (C) đến hai đường đường tiệm cận là một số không đổi.
b. Tìm tọa độ điểm N thuộc (C) sao cho tổng khoảng cách từ N đến hại tiệm cận nhỏ nhất.
5.      Cho hàm số  có đồ thị (Cm). Tìm m để đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 4.
6.      Tìm m để đồ thị hàm số  có hai tiệm cận đứng là x=x1 và x=x2 thỏa mãn .
7.      Cho hàm số   có đồ thị (C).
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
b. Tìm những điểm M thuộc (C) sao cho tổng khoảng cách từ nó đến hai đường tiệm cận nhỏ nhất.
8.      Cho hàm số   có đồ thị (H).
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (H) của hàm số.
b. Viết phương trình tiếp tuyến D của (H) tại giao điểm với trục tung.
c. Tìm những điểm N (xN >1) thuộc (H) sao cho khoảng cách từ đến tiếp tuyến D ngắn nhất.
HD câu b, c.
* Gọi M klà giao điểm của (C) với trục tungÞ. Phương trình tiếp tuyến là  hay .
* Lấy . Khi đó . Đặt .
* Khảo sát hàm  trên khoảng , (lập bảng biến thiên …)
* Do  nên ta chỉ nhận nghiệm  thay vào N ta được . Vậy  thì .
—————–
Dạng 10:  DIỆN TÍCHTHỂ TÍCH
Ứng dụng tích phân (Dạng này thường xuất hiện nhiều trong các đề thi tốt nghiệp)
a. Diện tích
Cho hai hàm số y=f(x) và y=g(x) có đồ thị (C1), (C2). Diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C1), (C2) và hai đường thẳng x=ax=b được tính bởi công thức:


ÆChú ý:
Nếu diện tích thiếu các đường thẳng x=ax=b
ta phải giải phương trình f(x)=g(x) để tìm ab.
b. Thể tích
Thể tích do hình phẳng giới hạn bởi
{(C):y=f(x),y=0,x=a,x=b} quay quanh Ox
được tính bởi công thức: 
Thể tích do hình phẳng giới hạn bởi {(C): x=x(y), x=0, y=cy=d} quay quanh Ođược tính bởi công thức: 
            Thể tích tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi hai đường y=f(x), y=g(x) quay quanh Ox (f(x)³g(x), xÎ[a;b]) được tính bởi công thức:.
*
*      *
1.      Cho hàm số  (1)                       (m là tham số).                                     (ĐH KhốiD 2002)
            a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) ứng với m=1.
            b. Tính diện tích hình phẳng giới hạm bởi đường cong (C) và hai trục tọa độ.
            c. Tìm m để đồ thị hàm số (1) tiếp xúc với đường thẳng y=x.
ĐS:  b. , c .
2.      Cho hàm số .
a.  Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trên.
b. Tính phần diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị của hàm số và trục hoành.
Đánh giá bài viết