Công Thức Tổ Hợp, Chỉnh Hợp, Hoán Vị

1. HOÁN VỊ
Số hoán vị của n phần tử: Pn = n!

Các Nguyên Tắc Về Phép Đếm

 I. PHÉP ĐẾM

1. NGUYÊN TẮC ĐẾM
Có 2 biến cố A và B
A có m cách xảy ra
B có n cách xảy ra
2 biến cố A và B cùng xảy ra có m x n cách
Biến cố A hoặc B xảy ra có m + n cách
Chú ý: Nguyên tắc trên có thể áp dụng cho nhiều biến cố
2. CHÚ Ý:
– Nếu thay đổi vị trí mà biến cố thay đổi ta có một hoán vị hoặc một chỉnh hợp
– Nếu thay đổi vị trí mà biến cố không đổi ta có một tổ hợp

II. XÁC XUẤT

Nhị Thức NewTon

Chú ý: Dựa vào bảng Pascal ta có thể viết ngay được khai triển Newton

Đánh giá bài viết